รายละเอียดหลักสูตร

 

ระบบการศึกษา

: การศึกษาในระบบ Block Course System ซึ่งเรียนทีละกระบวนวิชาและสอบวัดผล

  แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาถัดไป เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.15 น.
แผนการศึกษา (แผน ข)
: วิชาเอกการบริหารธุรกิจ
: จำนวน 40 หน่วยกิต (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8226-7 ต่อ 2110, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas