ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  : 40 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
  : หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

Off Canvas

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงการให้บริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookie และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

kingdomtoto royaltoto kingdom4d kinghorsetoto intertogel 98toto castletoto kingtoptoto super4dtoto fastoto