ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  : 40 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
  : หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8226-7 ต่อ 2110, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas