ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  135,000  บาท  (ไม่รวมศึกษาดูงาน)
แบ่งชำระเป็น 6 งวด 
งวดที่ 1 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 2 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 3  : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 4 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 5 : จำนวน 26,500 บาท
งวดที่ 6 : จำนวน 2,500 บาท
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8226-7 ต่อ 2110, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas