คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. รับรอง
2. ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
4. ไม่จำกัดอายุ
5.

คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ

 

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8226-7 ต่อ 2110, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas