หลักฐานการรับสมัคร

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Master of Business Administration Program Campus
โทร 02-310-8226-7 ต่อ 2110, 094-3101372 Email : mbacampus.ram@gmail.com Facebook : MBA ม.ราม ภูมิภาค

Off Canvas